• 3. vaksinedose er tiltenkt bare visse pasientgrupper per i dag. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å melde til aktuelle personer om at de bør ta dose 3.

Kopi fra Stjørdal kommune sine hjemmesider: 

Om du tilhører en av gruppene som er beskrevet under kan du få tildelt time til en tredje vaksinedose. 

Gruppe 1: 

  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1, må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. 

Gruppe 2: 

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.